pytania i odpowiedzi


Czy REHATRON ™ alpha spe?nia wszelkie wymogi prawne i czy posiada wszystkie atesty?

Tak, REHATRON ™ alpha ma atest na ca?y rynek europejski. Przyrz?d zosta? wyprodukowany w opatentowanej technice zgodnie z VDE i europejskimi dyrektywami dla produktów medycznych, ma atest techniczny i medyczny w obszarze wa?no?ci „nieinwazyjnej terapii indukcyjnej” i posiada numer nadania CE – 0483. W wyniku tego REHATRON ™ alpha otrzyma? europejski certyfikat bezpiecze?stwa. Wszystkie przedsi?biorstwa uczestnicz?ce w tym procesie posiadaj? certyfikaty ISO. Dalsze atesty dla krajów pozaeuropejskich, które nie akceptuj? atestu CE (np. USA), s? w przygotowaniu lub sukcesywnie przeprowadzane.

Czy energia przekazywana przez REHATRON ™ alpha nie jest szkodliwa jak podobno cz?stotliwo?? telefonów komórkowych?

Nie. Moleku?y (cz?steczki) organiczne wpadaj? w rezonans dopiero od cz?stotliwo?ci 1 GHz (=1.000.000.000 Hz), wtedy powstaje mi?dzycz?steczkowe tarcie kinetyczne i wydziela si? ciep?o. REHATRON ™ alpha pracuje z cz?stotliwo?ci? 220 kiloHz (=220.000 Hz) wysy?anych porcjami przez ok. 100 mikrosekund. Nie ma wi?c ?adnego niebezpiecze?stwa dla organizmu ludzkiego czy zwierz?cego.

Jakie s? przeciwwskazania dla stosowania nieinwazyjnej terapii indukcyjnen za pomoc? aparatu REHATRON ™ alpha ?

Przeciwwskazaniami s?: rozrusznik serca, ci??a, defibrylator, wszczepione przyrz?dy wstrzykuj?ce insulin? jak te? metalowe implanty w formie pier?cieni.

Czy REHATRON ™ alpha mo?e by? równie? u?ywany w domu ?

Teoretycznie tak. Jednak?e dla zabezpieczenia skuteczno?ci medycznej i unikni?cia niew?a?ciwej obs?ugi REHATRON ™ alpha powinien by? obs?ugiwany przez fachowy personel tylko w gabinetach lekarskich i klinikach. Cena nabycia aparatu, z regu?y przez osoby prywatne, jest zbyt wysoka i czyni takie rozwa?ania bezzasadnymi.

Czy prowadzi si? badania naukowe nad aparatem REHATRON ™ alpha ?

Przed wprowadzeniem na rynek by? oczywi?cie REHATRON ™ alpha wszechstronnie testowany przez medyków, in?ynierów i innych. W tej chwili REHATRON ™ alpha przechodzi równie? badania, kolejne s? w przygotowaniu. Poniewa? te badania s? bardzo czasoch?onne, oficjalne wyniki bada? b?d? mog?y by? opublikowane najwcze?niej w roku 2007. Wyci?g z jednego z pierwszych bada? mo?na znale?? w zak?adce „Przyk?ady przypadków” na tej stronie.
Czy NFZ pokrywa  koszty leczenia aparatem REHATRON ™ alpha ?

Nie, koszty leczenia tym urz?dzeniem musz? by? finansowane z prywatnych ?rodków pacjentów.

Ile zabiegów terapeutycznych trzeba przeprowadza? ?

Wszystko zale?y od rodzaju i d?ugo?ci trwania dolegliwo?ci oraz indywidualnie od organizmu. Jako regu?? przyjmuje si? np. w chorobach ortopedycznych, ?e przy stanach chronicznych musz? by? przeprowadzane dwa zabiegi w ci?gu roku. W innych chorobach czasem ju? jeden wystarczy, a w jeszcze innych musi ich by? 20 lub jeszcze wi?cej.

W jakich krajach wprowadzono ju? REHATRON ™ alpha ?

REHATRON ™ alpha wprowadzono dotychczas w Niemczech, Austrii, krajach skandynawskich, Hiszpanii, Francji i w Azji oraz od 2008 r w Polsce.
Czy leczenie aparatem REHATRON ™ alpha mo?e szkodzi? ?

Nie, dopóki b?d? ?ci?le przestrzegane podane przeciwwskazania.

Jakich efektów ubocznych nale?y oczekiwa? po leczeniu aparatem REHATRON ™ alpha ?

Po wielu tysi?cach zabiegów terapeutycznych jedynym „skutkiem ubocznym” jest u wi?kszo?ci pacjentów wzrost dobrego samopoczucia. Inne osoby (ok. 10%) bywaj? po zabiegu przej?ciowo troch? zm?czone. Czasami wyst?puje krótkotrwa?e pogorszenie, które jednak wkrótce ust?puje.

Czy REHATRON ™ alpha mo?e by? tak?e stosowany w leczeniu schorze? mojego zwierz?cia ?

Oczywi?cie. Lekarze weterynarii w Austrii stosuj?cy REHATRON ™ alpha notuj? nadspodziewanie dobre rezultaty. Niestety nie ma jeszcze w Niemczech weterynarza, który pracowa?by z aparatem REHATRON ™ alpha . Z naszej strony robimy wszystko co mo?liwe, by umie?ci? REHATRON ™ alpha równie? w tym sektorze.