atesty i certyfikaty

Certyfikat EG

mdc medical device certifikation GmbH

Numer nadania 0483
za?wiadcza o tym, ?e przedsi?biorstwo

Alpha-
Omega-
Group

A.O.G. Service- und Beratungs GmbH
Adnet 400
5421 Adnet
Österreich
w obszarze wa?no?ci
przyrz?d do nieinwazyjnej terapii indukcyjnej
zastosowa?a
system jako?ci i bezpiecze?stwa
do zbudowania produktu i ten?e produkt
poddano kontroli wed?ug wytycznych za??cznika V, rozdzia? 3

Audyt wykonany przez mdc udowodni?,
?e ten system jako?ci i bezpiecze?stwa spe?nia wymogi
za??cznika V, rozdzia?u 3
dyrektyw EG 93/42/EWG
Rady z 14 czerwca 1993 w sprawie produktów medycznych.
Nadzór przebiega zgodnie z za??cznikiem V, rozdzia? 4.

Niniejszy certyfikat jest wa?ny do: 2010-05-17
Numer w Rejestrze certyfikatów: 4069.04.01/0
Stuttgart, 2005-05-17

Kierownik Dzia?u Certyfikatów

certyfikat
certyfikat
     download A.O.G