weterynaria

 
Pierwotnie przygotowany dla medycyny, jest REHATRON ™ alpha coraz cz??ciej i wi?cej u?ywany w weterynarii. Przede wszystkim konie, psy i koty (te? ?winki morskie, ?ó?wie itd.!) mo?na bardzo dobrze leczy? nieinwazyjn? terapi? indukcyjn? a rezultaty tego s? bardzo interesuj?ce dla medycyny, bo wed?ug dzisiejszego stanu wiedzy nie mo?e u zwierz?t wyst?pi? efekt placebo i dzi?ki temu rzeczywisty sposób oddzia?ywania aparatu REHATRON ™ alpha ukazuje si? u?ytkownikom i w?a?cicielom zwierz?t wyra?nie i bez zafa?szowa?.


„Kocur Napoleon jest pierwszym kotem, który by? leczony za pomoc? aparatu REHATRON ™ alpha. W tej chwili ma cztery lata, a zosta? znaleziony na ulicy gdy mia? mniej wi?cej cztery tygodnie. Diagnoza wykaza?a ci??kie feline Rhinotracheitis, felines Herpesvirus I oraz
Calivirus. Po pierwszej pomocy weterynaryjnej rozpocz?to od 8 tygodnia ?ycia leczy? Napoleona za pomoc? aparatu REHATRON ™ alpha tak, ?e choroba mog?a cofn?? si? do stanu utajonego. Krótki film pokazuje typowy zabieg, a Napoleon demonstruje, jak koty reaguj? na terapi?.

terapia kota


zobacz film

 

Zapraszamy do przeczytania artyku?u Pana Lektora Univ. VR Mag. Doktora nauk weterynaryjnych Reinharda Kaun, specjalisty weterynarii koni, specjalisty weterynarii fizjoterapii i rehabilitacji ze szpitala koni PRO EQUO z Ohlsdorf, Górna Austria, zamieszczonego w Salzkammergut Zeitung w listopadzie 2005 (zobacz tak?e: www.juhe.at/presse/article/Ohlsdorf/1132759832.html):

Kwantowy skok w lecznictwie – nieinwazujna terapia indukcyjna
Ohlsdorf, 23.11.2005

Prawie ?adna metoda leczenia nie przystaje bardziej do starego powiedzonka „medicus curat, natura sanat” ni? ta nowa nieinwazyjna terapia indukcyjna. W t?umaczeniu znaczy to, ?e wprawdzie lekarz leczy, ale natura uzdrawia! To co ju? od dawna jako pomys? kie?kowa?o w g?owach takich znacznych naukowców jak Tesla, Lahkovski, Rife, Priore czy Dotto, mog?o by?

 wprowadzone w czyn i zastosowane w praktyce dopiero dzi?ki najnowocze?niejszej technice.

Przez trójwymiarowe pole energii, wprowadzone do komórki poprzez uzwojenie cewki, chora albo zm?czona komórka organizmu mo?e by? doprowadzona ponownie na fizjologiczny poziom energetyczny o napi?ciu membrany komórki rz?du 80 do 100 mVolt.

W chorej komórce potencja? membranowy mo?e spa?? do warto?ci poni?ej 30 mVolt, za?amuj? si? procesy przemiany materii a w nast?pstwie nie ma ju? mo?liwo?ci samoleczenia, komórka nie mo?e fizjologicznym napi?ciem membranowym znormalizowa? wymian? materii i aktywowa? si?? samolecz?c?.

Ten wolny od dzia?a? ubocznnych proces jest mo?liwy dzi?ki pewnej specjalnej technice, która oddaje impulsy a? do wielko?ci nanometrycznych. Leczenie jest wolne od dzia?a? ubocznych dlatego, bo nie dotyka zdrowych komórek z fizjologicznym poziomem napi?cia membranowego. G??boko?? wnikacnia pola „terapeutycznego” w tkank? si?ga 18 cm, mo?liwe jest wi?c oddzia?ywanie na organy wewn?trzne.

Najbardziej znacz?ce w medycynie ograniczenia w stosowaniu aparatu jak rozrusznik serca czy zamkni?te implanty metalowe nie odgrywaj? w weterynarii ?adnej roli.


 

terapia konia

Przyk?ady wskaza? u koni

Wszelkie stany zapalne i procesy zwyrodnieniowe jak zapalenia stawów, ?ci?gien, mi??ni i artretyzm
Choroby kopyt
Choroby pleców i kr?gos?upa
Stan po pora?eniu krzy?a 
Rehabilitacja pourazowa kopyt
Zapalenia w obr?bie g?owy (oczy, gruczo?y ?linowe, w?z?y limfatyczne, zatoki)
Choroby serca i p?uc
Poprawa i odnowienie wysokich osi?gni?? sportowych
Rehabilitacja kierunkowa po operacjach i urazach
Leczenie blizn i znamion
Wzmocnienie uk?adu immunologicznego przy alergiach i sk?onno?ciach do infekcji
Kontuzje ostre i chroniczne

Przyk?ady wskaza? u ma?ych zwierz?t

Wszelkie ortopedyczne stany zapalne i zwyrodnieniowe
Ku?tykanie jamników
Ostre i chroniczne problemy (dyskopatia)
Zapalenia w obr?bie g?owy (oczy, uszy, dzi?s?a itp.)
Choroby skóry
Choroby gastryczne
Ropnie
Ogólne os?abienie i sk?onno?? do upadków po chorobach ogólnych na staro??
Wspomaganie przy chorobach zaka?nych
Wspomaganie w leczeniu chorób narz?dów wewn?trznych
Rehabilitacja po operacjach
Leczenie blizn i znamion
Ostre i chroniczne nast?pstwa urazów
Wzmocnienie ochrony immunologicznej
Zapalenia gruczo?ów analnych
Leczenie skalecze?Przyk?ady wskaza? u uprawiaj?cych je?dziectwo/w?a?cicieli koni

Artretyzm i reumatyzm
Choroby oczu
Bóle, dolegliwo?ci i zwyrodnienia w obr?bie kr?gos?upa
Naci?gni?cie mi??ni
Zwyrodnienie stawów biodrowych
Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych
Dolegliwo?ci gastryczne i podra?nienie jelit
Ostre i chroniczne nast?pstwa kontuzji
Leczenie skalecze?
Oparzenia
Zespó? przewlek?ego zm?czenia

Pacjenci toleruj? zabiegi bez problemu. Jak przy wszystkich zabiegach leczenia naturalnego dochodzi u konia do znanego fenomenu „ws?uchiwania si? w siebie”. Pocz?tkowe pogorszenie jest – jak we wszystkich metodach leczenia naturalnego – mo?liwe.

Jednostka terapeutyczna trwa 10 – 15 minut, moc i cz?stotliwo?? powinny by? przy ka?dym pacjencie ustalone indywidualnie.

W stanach ostrych zdumiewaj?co szybkie ozdrowienie i wyleczenie nast?puje ju? po 3 – 5 zabiegach, procesy degeneracyjne i chroniczne wymagaj? najcz??ciej 8 – 12 zabiegów.

Dodatkowe ?rodki przeciwbólowe i hamuj?ce stany zapalne staj? si? najcz??ciej zb?dne, co u koni sportowych ma wielkie znaczenie z punktu widzenia problematyki dopingowej. Urz?dzenie, za pomoc? którego korzysta si? z tej metody leczenia, nazywa si? REHATRON ™ alpha .