sposób dzia?ania


„Cuda zdarzaj? si? nie wbrew naturze, ale wbrew temu, co o niej wiemy”.

                                 ?w. Augustyn

REHATRON ™ alpha – sposób dzia?ania i oddzia?ywania 


„Ekstremalnie krótkotrwa?e i silne uderzenia pr?du mog?yby wed?ug ameryka?skich naukowców sta? si? medyczn? broni? na wszystkie cele. „Nanopulsy” maj? ?ci?ga? roponie, goi? rany i topi? p?aty t?uszczu”, informowa? SPIEGEL online 05 lutego 2004, powo?uj?c si? na wiadomo?? z naukowego magazynu „New Scientist” i cytowa? szefa bada? prof. Toma Vernier z University of Southern California w Los Angeles: „Efekty pulsów s? dramatyczne. To tak, jakby wtargn?? do komórki i zmieni? jej wewn?trzn? struktur?”. Technika jednak z pewno?ci? tkwi jeszcze w przedszkolu, podkre?li? naukowiec.

Jednak w tym samym czasie prace nad rozwojem i konstrukcj? aparatu REHATRON ™ alpha by?y ju? zako?czone, a to innowacyjne urz?dzenie medyczne wkrótce potem otrzyma?o pierwszy w ?wiecie atest techniczny i medyczny w zakresie dzia?ania „nieinwazyjnej terapii indukcyjnej”!

Wiadomo, ?e salamandra dysponuje najlepszymi programami regeneracyjnymi spo?ród wszystkich kr?gowców na Ziemi, za ich pomoc? odrastaj? jej utracone cz?onki a liczne organy mog? si? zrekonstruowa?. Cz?owiek i inne ssaki równie? dysponuj? pewnymi zdolno?ciami regeneracyjnymi, które przyk?adowo s? wykorzystane w przypadku z?amania ko?ci czy gojeniu zranienia. Niestety, ta zdolno?? u cz?owieka w porównaniu z salamandr? wykszta?ci?a si? o wiele s?abiej, tak ?e np. zjawiska zu?ycia spowodowane wiekiem, które nios? ze sob? liczne chroniczne dolegliwo?ci, do dzi? nie daj? si? zregenerowa?.

Znany medyk ameryka?ski dr Robert C. Becker ju? w 1994 roku w swojej ksi??ce „Iskra ?ycia” wyrazi? my?l, ?e medycyna osi?gn??aby ogromny post?p w razie gdyby pojawi?a si? mo?liwo?? zrównania zdolno?ci regeneracyjnych cz?owieka z tymi, które ma salamandra. Wówczas pisz?c t? ksi??k? dr Becker nie móg? jeszcze wprawdzie zaproponowa?, jak mo?na by to osi?gn??.

W nast?pnych latach pojawi?y si? nowe fakty naukowe, wed?ug których równie? organizm ludzki dysponuje szcz?tkowymi programami regeneruj?cymi, które jednak?e z przyczyn ewolucyjnych znajduj? si? w stanie nieaktywnym za wyj?tkiem ju? wymienionych (leczenia zranie? i z?ama?).

Jest jednak mo?liwo??, by za pomoc? technicznych ?rodków pobudzi? te nieaktywne programy regeneruj?ce w ten sposób, ?e do chorych obszarów cia?a skieruje si? bardzo silne a jednocze?nie bardzo krótkie impulsy magnetyczne. Nale?y tu za?o?y?, ?e nie zbli?y?y si? przy tym do absolutnej wielko?ci pola magnetycznego, lecz raczej do cz?stek skrajnych tych impulsów, tzn, wielko?ci dH/dt (zmiana pola magnetycznego na jednostk? czasu).

Dzi?ki ultraszybkiemu podawaniu impulsów z aparatu REHATRON ™ alpha mo?na roz?o?y? lub usun?? ewidentnie zdegenerowane komórki, szkodliwe mikroorganizmy, stany degeneruj?ce, nieregularno?ci wymiany materii, infekcje i stany zapalne. REHATRON ™ alpha poprawia wydolno?? systemu immunologicznego i aktywuje w dotychczas nieosi?galny sposób naturalne, istniej?ce utajnione mechanizmy naprawcze ludzkiego lub zwierz?cego cia?a.

Z technicznego punktu widzenia REHATRON ™ alpha jest generatorem, który wytwarza impulsy magnetyczne o najwy?szej intensywno?ci i dysponuje szczególnym przekazywaniem impulsu. Silne impulsy energii s? bardzo krótkie (np. 10 x krótsze ni? czas otwarcia migawki aparatu fotograficznego 1/1000) i wnikaj? a? do struktur wewn?trzkomórkowych. Impulsy elektromagnetyczne w odst?pach nanosekundowych aktywuj? dzia?anie komórki, energetyzuja moleku?y komórkowe organizmu i doprowadzaj? je do tego, ?e powracaj? do swojej pierwotnej cz?stotliwo?ci lub j? odtwarzaj? .

REHATRON ™ alpha sk?ada si? z jednostki zaopatruj?cej w energi? elektryczn?, która ?aduje kondensator o du?ej pojemno?ci do 30 000 V (Volt). Energia elektryczna zmagazynowana w kondensatorze jest potem przez skomplikowany i specjalnie do tego celu zbudowany prze??cznik tyrystorowy roz?adowana w ci?gu przedzia?u czasowego nano- i mikrosekund i oddana nieinwazyjnie do organizmu przez p?tl? lecz?c?. Przy czym pr?dy elektryczne osi?gaj? warto?ci przep?ywu ok. 4 000 Amperów (120 000 000 Wat).

Pojemno?? kondensatora wysokonapi?ciowego i indukcyjno?? sk?adaj?cej si? z trzech zwojów p?tli lecz?cej tworz? kr?g wibracyjny tak, ?e energia elektryczna kondensatora osi?ga wzd?u? silnie przyt?umionej krzywej odpowiednio do strat oporowych wymienionego kr?gu wibracyjnego ok. 25 razy wychyle? w jedn? i drug? stron?. Takie ustawienie bardzo mocno przypomina budow? generatora Tesli, w którym zrezygnowano ze zwoju wtórnego i przewidziano tylko zwój pierwotny w formie tak zwanej p?tli lecz?cej.