wprowadzenie

„Pole, na którym odbywa si? leczenie, jest znacznie wi?ksze i obejmuje wi?cej aspektów, ni? ka?e nam wierzy? medycyna naukowa”.

                                                                 Manuel Dupont- dziennikarz naukowy

REHATRON™ alpha – Nieinwazyjna Terapia Indukcyjna (NITI) otwiera nowe mo?liwo?ci w post?powaniu w licznych dolegliwo?ciach i schorzeniach.


Lekarze i terapeuci, którzy ju? pracowali z pierwszym w ?wiecie atestowanym aparatem nano-impulsowym REHATRON™ alpha , s? zgodni: technologia przysz?o?ci nieinwazyjnej terapii indukcyjnej posiada ogromny potencja? terapeutyczny, a do tego jest nieinwazyjn? i zupe?nie bezpieczn? form? leczenia, która dzi?ki sposobowi funkcjonowania i oddzia?ywania mo?e by? stosowana w szerokim zakresie wskaza?. Prace nad aparatem REHATRON™alpha prowadzono na podstawie bada? znacz?cych naukowców ubieg?ego stulecia jak Nicola Tesla, George Lahkovsky, Antoine Priore i Raymond Rife, którzy odkryli, ?e oddawanie energii impulsów wysokiej cz?stotliwo?ci mo?e regenerowa? komórki i tkanki ludzkiego organizmu, a nawet eliminowa? wirusy czy bakterie. Techniczna realizacja ich odkry? by?a jednak niemo?liwa w tamtych czasach, bo po pierwsze nie dysponowano jeszcze odpowiednimi materia?ami i komponentami technicznymi, takimi, które zapewnia?yby wytworzenie tak wysokiej energii,a przede wszystkim stabilnej i ci?g?ej mo?liwo?ci stosowania. Po drugie w latach 30 minionego stulecia rozpocz?? si? zwyci?ski pochód antybiotyków i innych preparatów chemicznych, które pozwala?y sprzedaj?cym je przedsi?biorstwom osi?ga? ogromne zyski… !

wprowadzenie

 

Dopiero dzi?ki koncepcji i nowym badaniom nad aparatem REHATRON ™ alpha uda?o si? zastosowa? tak? dojrza??, stabiln? i pewn? technik?, która odpowiada dzisiejszej wiedzy fizjologicznej, fizycznej i medycznej i mo?e by? na bie??co stosowana w gabinecie.

Mówi?c pro?ciej, REHATRON ™ alpha jest innowacyjnym systemem terapii medyczno-technicznej, który wytwarza energi? do 120 milionów Watów w zakresach nano- i mikrosekundowych, która to energia aplikowana jest do ludzkiego organizmu poprzez specjalne siedmiokrotnie zabezpieczone p?tle lecz?ce. Maj?ce tu zastosowanie spektrum cz?stotliwo?ci osi?ga warto?ci do 220 kiloherców, przez co aparatu REHATRON ™ alpha absolutnie nie mo?na porównywa? do przyrz?dów do magnetoterapii, krótkofalowego czy pulsuj?cego mikrofalowego pola. 

Wprawdzie wspólnym celem wszystkich metod, które pracuj? z impulsami magnetycznymi i/lub cz?stotliwo?ci?, jest regulacja lub podniesienie na nowo w chorych lub zdegenerowanych komórkach potencja?u membrany komórkowej. 
Wed?ug najnowszej wiedzy, komórki posiadaj? tak stabiln? ochron? komórki, ?e dla efektywnej, transmembranowej, wewn?trzkomórkowej terapii przez oddawanie energii musi by? u?yty aparat o takich osi?gach, jakie ma REHATRON ™ alpha . Przyk?adowo bateria 12- Voltowa mo?e by? na?adowana tylko tak? ?adowark?, która ma napi?cie wy?sze ni? 12 V , zatem komórka, która b?d?c w zdrowym stanie ma potencja? membranowy na poziomie 80 – 100 mV (miliVolt), mo?e by? na?adowana tylko odpowiedni? energi?, która jest du?o wy?sza ni? potencja? membranowy.


W ci?gu dwóch ostatnich lat osi?gni?to w gabinetach, instytutach, klinikach przy pomocy aparatu REHATRON ™ alpha takie rezultaty, które otwieraj? nowy wymiar w terapii wszystkich tych chorób, których przyczyny le?? w bioenergetycznej wymianie materii – a to s? wed?ug dzisiejszej wiedzy, prawie wszystkie choroby.