dla pacjentów
 

„Idee panuj?ce w jakich? czasach by?y zawsze tylko ideami panuj?cej wówczas klasy”.

                                                                     Albert Einstein


REHATRON ™ alpha ma szczególny wp?yw na wymian? materii w komórkach oraz na ludzki i zwierz?cy system immunologiczny.

Podajemy Pa?stwu poni?ej kilka ogólnych informacji o budowie i funkcjach komórek organicznych oraz o systemie immunologicznym.

1. Komórka jako cegie?ka organizmu ludzkiego

Komórka jest najmniejsz? cegie?k? ka?dego organizmu. Jest male?k? jednostk? funkcyjn?, w której odbywa si? wiele ró?nych procesów, buduj?cych czy rozk?adaj?cych. W?a?ciwe funkcjonowanie komórek czy zwi?zków komórkowych odzwierciedla si? w niezak?óconym dzia?aniu czy stanie ka?dego organu.

Ka?da komórka otoczona jest „skór?”, b?on? (membran?) komórkow?, sk?adaj?c? si? z wielu warstw. W tej membranie znajduj? si? „pory”, przez które zachodzi wymiana materii. S? to wej?cia i wyj?cia, ka?de transportuje do wewn?trz lub na zewn?trz tylko okre?lone materia?y, spe?niaj?c swego rodzaju funkcj? „od?wiernych”. Jest to konieczne, ?eby do lub z komórki mog?y przedosta? si? tylko te materia?y, które rzeczywi?cie powinny wnikn?? do komórki lub by? z niej wydalone.

We wn?trzu komórki znajduje si? j?dro komórkowe, które te? jest otoczone osobn? b?on?, os?on? j?dra komórkowego. Tu wewn?trz znajduje si? materia? genetyczny, a wi?c zbiór informacji, który potrzebny jest komórce, by wiedzia?a „kim jest” i jakie ma zadanie do spe?nienia.

Ponadto w ka?dej komórce znajduj? si? liczne mitochondria, „elektrownie komórki”. Wytwarzana jest w nich energia z dost?pnego tlenu (który wdychamy i który jest tu przetransportowany przez krew). Ka?da komórka potrzebuje tej energii jako energii ?yciowej i do przyjmowania lub odsy?ania minera?ów, sk?adników od?ywczych, enzymów, hormonów itp.

Z tego wzgl?du komórka posiada skomplikowany system do tak zwanej syntezy (do tworzenia sk?adników od?ywczych, tzn, bia?ka, w?glowodanów, t?uszczu). Na to licza endoplazmatyczne retikulum, rybosomy odpowiedzialne g?ównie za sk?adanie bia?ka jak te? aparat Golgi’ego, który uzupelnia cz?steczki bia?ka a potem wysy?a je w ma?ych paczuszkach tam, gdzie s? w?a?nie potrzebne.

Do rozk?adania materii te? jest oznaczona komórka. Posiada ona urz?dzenie niszcz?ce odpadki, sk?adaj?ce si? z wakuoli, w których s? przyjmowane, magazynowane i transportowane produkty rozk?adu i z lizosomów, które rozk?adaj? i rozpuszczaj? produkty odpadowe i szkodliwe. 

Wszystkie te systemy tworz? jedn? wspólnot? produkcyjn?, zale?? od siebie i znajduj? si? w delikatnej równowadze, która mo?e by? ?atwo zburzona a przez to oddzia?ywa? na ca?e cia?o!

2. System immunologiczny

System immunologiczny chroni cia?o przed uszkodzeniami z zewn?trz i wewn?trz – jest wi?c policj? bezpiecze?stwa ludzkiego organizmu. Dziecko po urodzeniu jeszcze przez kilka miesi?cy jest chronione przez antycia?a matki przyjmowane równie? z mlekiem matki.

System immunologiczny rozpoznaje i zwalcza bakterie, wirusy, grzyby i paso?yty, reaguje na nienormalne dzielenie si? komórek i w ten sposób cz?sto mo?e np. zapobiec powstaniu raka ju? we wczesnym stadium.

Bia?e cia?ka krwi cyrkuluj? we krwi w ciele, cz??? znajduje si? w ró?nych tkankach i gruczo?ach limfatycznych, a cz??? s?u?y jako rezerwa, spokojnie zalegaj?ca w szpiku kostnym. Przez okre?lon? stymulacj?, np. przez REHATRON ™ alpha , ta rezerwa jest oddawana a w szpiku kostnym wzrasta produkcja po to, by przy zwi?kszonym „zapotrzebowaniu na oddzia?y ochronne” przygotowa? do walki odpowiedni? ilo?c komórek. Limfa jest odfiltrowaniem krwi i p?ynu tkankowego, która przekazuje szkodliwe substancje do gruczo?ów limfatycznych (stacjach filtrów) stacjonuj?cym tam oddzia?om.

Cz??ci sk?adowe systemu immunologicznego

Do systemu immunologicznego nale?? ró?ne specjalistyczne oddzia?y, które mog? za ka?dym razem innym sposobem i inn? broni? zwalcza? szkodliwe substancje wszelkiego rodzaju. Przeciwko ka?demu rodzajowi szkodliwej substancji staj? do walki za ka?dym razem ?wietnie si? do tego nadaj?ce oddzia?y z?o?one z leukocytów i monocytów – bia?ych krwinek, których pierwotne komórki le?? w szpiku kostnym, gdzie si? dziel?, jeszcze bez specyfiki zadania. Okres ?ycia limfocytów wynosi ok. pi?? dni, dlatego szpik kostny produkuje je przez ca?e ?ycie.

Ochrona niespecjalistyczna:

W stanach zapalnych wszystkie substancje wnikaj?ce do organizmu s? zwalczane t? sam? broni?. Wnikni?cie bakterii czy wirusów do tkanki pobudza natychmiast na miejscu „pos?a?ców”, którzy wywo?uj? i aktywuj? grupy niespecjalistycznej ochrony. Wynikiem walki pomi?dzy intruzami a grupami ochrony s? m.in. zaczerwienienia, obrzmienia i bóle w zaatakowanym obszarze i w ten sposób organizm mo?e unikn?? rozszerzenia si? infekcji.

Ochrona specjalistyczna:

Je?eli mimo to infekcja jednak ju? si? rozszerzy?a, s? wówczas aktywowane specjalistyczne grupy ochrony. Limfocyty B tworz? tak zwane antycia?a, które ??cz? si? z czynnikiem agresywnym i tak u?atwiaj? lub wr?cz prowadz? do jego unicestwienia. Natomiast limfocyty T wychwytuj? intruzów. Wszech?wiat tych grup jest wspólny, bo obie w swoim wykszta?ceniu wyuczy?y si? rozpoznawa? i niszczy? okre?lone „oznaki obco?ci”.

Poza tym grupy te posiadaj? pami?? poznanego ju? przeciwnika i dzi?ki temu kolejne ataki agresora s? lepiej i pr?dzej zwalczane.

Te systemy s? zdolne do rozpoznania zniekszta?conych komórek i ich eliminacji, jednak te reakcje powoduj? wszcz?cie procesu starzenia i zachorowa?. ?le funkcjonuj?cy system immunologiczny mo?e si? nawet zwróci? przeciwko swojemu organizmowi – mówi si? wtedy o autoagresji.

Tak wi?c system immunologiczny jest programem regeneracyjnym organizmu, który mo?e by? pobudzony do wy?szej wydajno?ci za pomoc? impulsów z aparatu REHATRON ™ alpha, który to aparat oferuje ludzkiemu i zwierz?cemu cia?u „pomoc w samopomocy”.