strona g?ówna

„Idea rewolucyjna cz?sto pocz?tkowo bywa niezauwa?ona. Potem wy?miewana, nast?pnie zwalczana – w ko?cu jednak wygrywa.” 

                                                          Mahatma GandhiSzanowni Odwiedzaj?cy strony informacyjne aparatu REHATRON™ alpha,
na kolejnych stronach otrzymacie wyczerpuj?ce informacje o „Nieinwazyjnej Terapii Indukcyjnej (NITI) i pierwszym na ?wiecie aparacie nano-impulsowym REHATRON™alpha. Dzi?ki dotychczasowym wielu tysi?com udokumentowanych wyników leczenia zarówno w medycynie jak i w weterynarii zdobywa ta przysz?o?ciowa forma terapii coraz wi?ksze uznanie w coraz szerszych kr?gach.

rehatron